Onze algemene voorwaarden

Wij zijn van mening dat de best mogelijke werkwijze cruciaal is voor de klant. Daarom hebben wij hier onze algemene voorwaarden opgenomen.

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en DigitalOrganised, de exploitant(en) van deze website www.digitalorganized.com. Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website. Aanvaarding Lees deze Algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en alle toepasselijke aanvullende voorwaarden (gezamenlijk de "Voorwaarden") zorgvuldig door, aangezien deze voorwaarden bevatten die van invloed zijn op uw rechten, verplichtingen en rechtsmiddelen in verband met uw gebruik van de Services en Inhoud. De voorwaarden zijn bijvoorbeeld: uw verplichting om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens u; en een vereiste dat u vorderingen tegen ons indient of verhaal zoekt op individuele basis, in plaats van als deelnemer aan een collectieve of vertegenwoordigende actie of procedure. Uw toegang tot en gebruik van de Services is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van alle toepasselijke voorwaarden. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Door de Services te openen, te bekijken en/of te gebruiken nadat updates van deze voorwaarden zijn gepubliceerd, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de bijgewerkte voorwaarden. Het niet naleven van de Voorwaarden kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Diensten en kan u blootstellen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Algemene voorwaarden Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid, geldigheid of actualiteit van de door ons verstrekte informatie. We brengen van tijd tot tijd materiële wijzigingen aan in deze algemene voorwaarden, we kunnen u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of via e-mailcommunicatie. De website wordt aan u in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend voor gebruik in verband met de Service voor uw privé, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderhevig aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zoals ze van toepassing zijn op de Dienst. Licentie om de website te gebruiken We kunnen u bepaalde informatie verstrekken vanwege uw gebruik van de website of diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, documentatie, gegevens of informatie die door ons is ontwikkeld, en ander materiaal dat kan helpen bij uw gebruik van de website of diensten ("onze materialen"). Onder voorbehoud van deze Overeenkomst verlenen wij u een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om Onze Materialen uitsluitend te gebruiken in verband met uw gebruik van de Website en Diensten. Onze Materialen mogen niet voor enig ander doel worden gebruikt en deze licentie eindigt bij beëindiging van het gebruik van de Website of Diensten of bij beëindiging van deze Overeenkomst. Intellectueel eigendom U stemt ermee in dat de Website en alle door ons geleverde Diensten eigendom zijn van DigitalOrganised, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten en ander intellectueel eigendom (“Ons IP”). U stemt ermee in dat wij alle rechten, aanspraken en belangen in en op ons IP bezitten en dat u ons IP niet zult gebruiken voor onwettige of inbreukmakende doeleinden. U stemt ermee in om onze IP op geen enkele manier te reproduceren of te verspreiden, inclusief elektronisch of door nieuwe handelsmerken, handelsnamen, servicemerken of Uniform Resource Locators (URL's) te registreren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.Om de Website en Diensten voor u beschikbaar te stellen, verleent u ons hierbij een royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om afgeleide werken te kopiëren, weer te geven, te gebruiken, uit te zenden, te verzenden en te maken van alle inhoud die u plaatst, uploadt of anderszins op de website beschikbaar stelt. We claimen geen verdere eigendomsrechten op uw inhoud. Verplichtingen van de gebruiker Als gebruiker van de website of diensten kan u worden gevraagd om ons identificerende informatie te verstrekken. U kunt ook persoonlijke informatie verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. U mag dergelijke identificerende informatie niet delen met derden, en als u ontdekt dat uw identificerende informatie in gevaar is gebracht, stemt u ermee in ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Een melding per e-mail is voldoende. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en beveiliging van uw identificerende informatie en voor het melden van eventuele wijzigingen in uw identificerende informatie. Het verstrekken van valse of onnauwkeurige informatie of het gebruik van de Website of Diensten voor verdere fraude of illegale activiteiten is een reden voor onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst. Aanvaardbaar gebruik U stemt ermee in de website of services niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze clausule. U stemt ermee in de Website of Diensten niet te gebruiken op een manier die de Website, Diensten of de algemene bedrijfsvoering van DigitalOrganised zou kunnen schaden. U stemt er verder mee in de Website of Diensten niet te gebruiken: Om anderen lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van een persoon te schenden. Om een van onze intellectuele eigendomsrechten of een derde partij te schenden. Om computervirussen of andere software te uploaden of anderszins te verspreiden die de eigendommen van iemand anders kunnen beschadigen. Om fraude te plegen. Om obsceen of lasterlijk materiaal te publiceren of te verspreiden. Om materiaal te publiceren of te verspreiden dat aanzet tot geweld, haat of discriminatie tegen welke groep dan ook. Om onrechtmatig informatie over anderen te verzamelen. Overdracht van risico De website en diensten worden uitsluitend voor communicatiedoeleinden aangeboden. U erkent en stemt ermee in dat alle informatie die op onze website wordt geplaatst niet bedoeld is als juridisch, medisch of financieel advies, en dat er geen fiduciaire relatie tussen u en ons tot stand is gekomen. U stemt er verder mee in dat uw aankoop van een van de diensten op de Website op eigen risico is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig advies of andere informatie die op de Website wordt verstrekt. Reverse engineering en beveiliging U stemt ermee in om geen: reverse-engineering uit te voeren of te proberen code of software van of op de website of services te reverse-engineeren of te disassembleren. De beveiliging van de website of services schenden door ongeautoriseerde toegang, omzeiling van codering of andere beveiligingstools, datamining of interferentie met een host, gebruiker of netwerk. Vrijwaring U stemt ermee in ons en al onze gelieerde ondernemingen (indien van toepassing) te verdedigen en schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van alle juridische claims en eisen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die kunnen voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de website of diensten , uw schending van deze overeenkomst of uw gedrag of acties. U stemt ermee in dat we zijn juridisch adviseur kunnen selecteren en desgewenst kunnen deelnemen aan zijn verdediging. Uitsluiting van aansprakelijkheid U begrijpt en stemt ermee in dat wij (A) de juistheid, volledigheid, geldigheid of tijdigheid van door ons of een derde partij verstrekte informatie niet garanderen; en (B) is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door ons of een derde partij is geplaatst. U zult uw oordeel, voorzichtigheid en gezond verstand gebruiken bij het evalueren van methoden of aanbiedingen en alle informatie die door ons of een derde partij wordt verstrekt. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte gevolgschade of enige andere vorm van verlies of schade die kan worden geleden door een gebruiker die de DigitalOrganised-website gebruikt, inclusief verlies van gegevens of informatie of enige vorm van financieel of fysiek verlies of schade. In geen geval zal DigitalOrganised, noch zijn eigenaar, directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gebeurtenisvolle of voorbeeldige uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, aantallen, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw gebruik van of toegang tot of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; (ii) alle inhoud die via de Service is verkregen; en (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van uw uitzendingen of inhoud, al dan niet op basis van garantie, contract, binnenlandse onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enig ander wettig concept, ongeacht of we ons bewust waren van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie die hierin wordt uiteengezet, is naar voren gekomen om zijn belangrijke doel te verijdelen. Spambeleid Het is ten strengste verboden om de Website of een van onze Services te gebruiken voor illegale spamactiviteiten, inclusief het verzamelen van e-mailadressen en persoonlijke informatie van anderen of het verzenden van massale commerciële e-mails. Wijziging en wijziging We kunnen van tijd tot tijd en op elk moment zonder kennisgeving aan u deze overeenkomst wijzigen. U stemt ermee in dat wij het recht hebben om deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of te herzien. U stemt er verder mee in dat alle wijzigingen aan deze Overeenkomst onmiddellijk na plaatsing op de Website volledig van kracht zijn en dat wijzigingen of variaties elke eerdere versie van deze Overeenkomst vervangen, tenzij er specifiek naar eerdere versies wordt verwezen of deze worden opgenomen in de laatste wijziging of variatie van deze Overeenkomst. Overeenkomst. Volledige overeenkomst Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot elk gebruik van deze website. Deze overeenkomst vervangt en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het gebruik van deze website. Duur, beëindiging en opschorting We kunnen deze overeenkomst met u op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, met of zonder reden. We behouden ons specifiek het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen als u een van de hierin beschreven voorwaarden schendt, inclusief maar niet beperkt tot het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van ons of een derde partij, het niet naleven van toepasselijke wetgeving of andere wettelijke verplichtingen, en/ of het publiceren of verspreiden van illegaal materiaal. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zullen alle bepalingen waarvan wordt verwacht dat ze naar hun aard de beëindiging overleven, volledig van kracht blijven. Geen garanties U stemt ermee in dat uw gebruik van de website en diensten geheel op eigen risico is en dat alle door ons geleverde diensten op een "as is"-basis zijn. Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en de impliciete garantie van verkoopbaarheid. We geven geen garantie dat de website of services aan uw behoeften zullen voldoen of dat de website of services ononderbroken, foutloos of veilig zullen zijn. We garanderen ook niet de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van enige informatie op de Website of verkregen via de Diensten. U stemt ermee in dat alle schade die aan u wordt toegebracht, via uw computersysteem, of als gevolg van het verlies van uw gegevens door uw gebruik van de website of diensten, uw eigen verantwoordelijkheid is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke schade of verlies. Beperking van aansprakelijkheid Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk oploopt als gevolg van uw gebruik van de website of diensten, voor zover toegestaan door de wet. Dit artikel is van toepassing op alle vorderingen van u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of inkomsten, gevolgschade of punitieve schade, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, fraude of onrechtmatige daad van welke aard dan ook. Algemene bepalingen Deze Overeenkomst, of de rechten die hieronder worden verleend, mogen niet geheel of gedeeltelijk door u worden overgedragen, verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen. Als deze Overeenkomst, of de rechten die hieronder worden verleend, door ons worden overgedragen, verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen, zijn de rechten en aansprakelijkheden van DigitalOrganized bindend voor en van toepassing op alle rechtverkrijgenden, beheerders, opvolgers en executeurs. Als enig deel of onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of arbiter met bevoegde jurisdictie, zullen de resterende delen en onderdelen zo volledig mogelijk worden afgedwongen. In een dergelijke toestand blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht. Ons falen om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van enige toekomstige handhaving van die bepaling of enige andere bepaling. Een afstandsverklaring van enig deel of onderdeel van deze Overeenkomst vormt geen afstandsverklaring van enig ander deel of onderdeel. Titels van secties en subsecties onder deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en de organisatie. Koppen hebben geen invloed op de betekenis van enige bepaling van deze Overeenkomst. Er komt geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen tot stand als gevolg van deze overeenkomst. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om de ander aan derden te binden. Wij zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming als gevolg van oorzaken buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, daden van civiele autoriteiten, daden van militaire autoriteiten, rellen, embargo's, natuurrampen en natuurrampen, en andere handelingen kunnen het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden. De voorwaarden hierin worden beheerst door en geïnterpreteerd door de wetten van Nederland zonder uitvoering te geven aan conflicterende rechtsbeginselen.

nl_NL_formalNederlands (Formeel)